09/12/09

...DE AUTORIZACIÓNS E PODERES

Hai un par de semanas un alumno de Boiro quedou sen poder ir a unha excursión porque disque esqueceu a autorización na aula e na súa casa non a puideron asinar. Dende logo, parece que moitas ganas de saír do instituto non tiña!
O caso é que unha autorización non deixa de ser un documento non cal se concede permiso a outra persoa para que efectúe ou faga algún trámite: para que retire algo da oficina de Correos, para que nos presente unha determinada documentación, para que vaia a algures, etc.
Todos e todas nós (#nos) podemos facer unha autorización e maila existiren modelos nas oficinas das administracións, institutos e outros organismos o documento que redactemos é tan válido coma eses modelos. Velaquí vai unha mostra:
Don/Dona María Cordeiro Ovella, con DNI 88888888I,
e con domicilio en Punta do Monte s/n, 18888, Crecente
(Pontevedra)
AUTORIZO a:
Don/Dona Hanané Outeiro Viso, con DNI 77777777K,
a recoller na secretaria do IES Pontelousa o documen-
to no cal se acredita que posúo o nivel Celga IV de
Lingua galega.
Crecente, 28 de decembro de 2009
(Sinatura do autorizante)
Normalmente é preciso achegar unha fotocopia DNI do autorizante e identificarse como autorizado.
Ollo! non debemos confundir a autorización cun poder notarial, xa que este último ten valor legal e é delegado por unha persoa física ou xurídica para autorizar ao apoderado a realizar ou executar actos xurídicos ou materiais estipulados no documento público, ben sexa para un trámite específico (por exemplo, compra ou venda dun inmoble) ou ben con carácter xeral.