27/06/13

MOI RECOMENDABLE PARA XORNALISTAS!

A Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo ofrécenos en formato .pdf unha obra titulada Traballo xornalístico na Universidade de Vigo: pautas para un correcto uso da linguaxe que, de seguro, nos vai ser útil á hora de redactarmos e empregarmos a lingua galega oral con corrección.

Trátanse temas relacionados co uso da lingua e da ortografía como son: as maiúsculas e minúsculas, os signos de puntuación, o emprego da letra cursiva, grosa e versaleta; tamén se explican os erros fonéticos e prosódicos máis frecuentes e, finalmente, achégase información sobre toponimia e antroponimia e reflexiónase sobre a tradución destes nomes á lingua galega.